ماه: بهمن ۱۳۹۴

برگزاری کارگاه مهارتهای نگارش گزارش تحقیقات کیفی در کرمان

کارگاه مهارتهای نگارش تحقیقات کیفی در  روز شنبه مورخه دهم بهمن ماه  ۱۳۹۴در دانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت اعضای محترم هیات علمی برگزار می گردد. در این کارگاه مهارتهای نگارش رساله و مقالات حاصل از تحقیقات کیفی آموزش داده خواهد شد.